Zenith slates ‘engine day’ at Oshkosh — General Aviation News